Jak mamy szansę wypełnić PIT online?

PIT-38 to blankiet zaprojektowany dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W blankiecie tym wyliczymy dochody z:aktywności ekonomicznej prowadzonej na osobiste nazwisko, działalności ekonomicznej prowadzonej w odmianie spółki osób fizycznych, w których podatnik jest wspólnikiem, najmu, podnajmu, ajencji, poddzierżawy albo różnych umów o podobnym zakresie. W deklaracji okazuje się także niezwolnione z opodatkowania przychody zagraniczne, które podatnik pozyskał w roku 2014 z tych źródeł przychodów.

obliczymy Twoje podatki

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Płatnicy którzy nie mają w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający obniżonemu obowiązkowi fiskalnemu). Program PIT online 2014, to program z którym obliczysz i zapełnisz osobistego PIT a sprawnie i łatwo. Odliczenie przypada rodzicielom czyniącym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeśli dziecko z nimi mieszka także rodzicom przejściowym. Z potrącenia nie mogą korzystać tym samym rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej także opiekunowie prawni w przypadku, kiedy dziecko z nimi nie zamieszkuje. Wielce przydatny program PIT online 2014, który za Ciebie wypełni PIT (przeczytaj także o innych rozliczenia – np. PIT 37 i 28 – ).

PIT-38 projektowany jest przede wszystkim dla podatników sprzedających lub włączających papiery wartościowe – obligacje, uczestnictwa, pochodne instrumenty płatnicze, wypożyczone papiery wartościowe, udziały w kooperatywach. Ten gatunek blankietu proponowany jest również dla płacących podatki inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie także giełdach zagranicznych. Do formularza jest możliwość dodać aneks PIT/ZG, co oznacza, że na PIT-38 można również uwidocznić analogiczne środki utrzymania osiągnięte poza granicami Polski. Pora przesłania formularza PIT-38 mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. szerzej na ten temat –

Dodatkowo PIT-38 proponowany jest dla płacących podatki, którzy w roku podatkowym otrzymali przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość legalną bądź wkładów w spółdzielniach w zamian za udział niefinansowy w innej formie aniżeli przedsiębiorstwo względnie jego zorganizowana część.